Kursy Fundacji B.L.U.
Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Platformy kursowej Fundacji B.L.U.

§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z Platformy kursowej prowadzonej pod adresem https://kursy.fundacjablu.pl/. Korzystając z platformy akceptujesz zasady Regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem https://kursy.fundacjablu.pl/regulamin/ oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu i znajduje się pod adresem https://kursy.fundacjablu.pl/polityka-prywatnosci/.
1.2. Platforma kursowa, działająca pod adresem https://kursy.fundacjablu.pl/ (zwana dalej: Platformą kursową), jest prowadzona przez Fundację B.L.U., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000915736, NIP: 6832116644, REGON: 389677965. (zwaną dalej „Fundacją B.L.U.”).
1.3. Dane teleadresowe, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
1) adres pocztowy: ul. Władysława Jagiełły 6/32, 32-020 Wieliczka;
2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: +48 500 48 26 48;
3) adres poczty elektronicznej: info@fundacjablu.pl.
1.4. Regulamin Platformy kursowej umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://kursy.fundacjablu.pl/regulamin/ w sposób umożliwiający Kupujacym jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Kupujacym przed zawarciem umowy.

§2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
2.4. Usługodawca/Sprzedawca – Fundacja B.L.U., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000915736, NIP: 6832116644, REGON: 389677965,
2.5. Platforma kursowa – platforma kursowa prowadzona pod adresem https://kursy.fundacjablu.pl/ przez Fundację B.L.U.,
2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964 r. (Dz.U.2020.1740),
2.7. Usługi – wszelkie świadczone usługi będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym, w szczególności proces dydaktyczny realizowany w ramach Platformy kursowej dla każdego Użytkownika w ramach kursów mających postać elektronicznych materiałów wideo, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca,
2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
2.9. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Platformy kursowej z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorca,
2.10. Użytkownik – każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Platformy kursowej.
2.11. Konto Użytkownika – przestrzeń Platformy kursowej, dostępna dla Użytkowników indywidualnych po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca dostęp do zakupionych kursów.
2.12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, w którym to Kupujący akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem platformy kursowej.
2.13. Bon warsztatowy – bon służący do opłacenia warsztatów grupowych przez firmy lub instytucje, ważny jedynie z przesłaną do Klienta indywidualną ofertą grupową.
W przypadku zakupu bonu przed przygotowaniem oferty grupowej zakup może być unieważniony. Bon warsztatowy nie jest bonem prezentowym i może być użyty jedynie przez Kupującego w celu zaakceptowania i opłacenia indywidualnej oferty grupowej.
2.14. Bilet – bilet uprawniający do udziału w warsztacie lub wydarzeniu.
2.15. Kurs online – interaktywny program edukacyjny udostępniany za pośrednictwem Platformy kursowej.
2.16. Warsztaty – sesja edukacyjna w czasie rzeczywistym z udziałem trenera.
2.17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).


§3 Zasady korzystania z Platformy kursowej i wymagania techniczne

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Platformę kursową usług są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa są wyraźnie zaznaczone.
3.2. Ceny widniejące na stronie Platformy kursowej, jak również opisy Usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
3.3. Do złożenia zamówienia w Platformie kursowej konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
3.4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Platformie kursowej konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
3.5. Korzystanie z Usług na Platformie kursowej wymaga użycia odpowiednio skonfigurowanego komputera, kompatybilnego tabletu lub smartfona, podłączonego do sieci internet. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy kursowej, Użytkownik musi zapewnić sprzęt spełniający wymagania techniczne szczegółowo opisane pod adresem https://kursy.fundacjablu.pl/faq.
3.6. Serwis korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Platformy kursowej jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.
3.7. Strona Sklepu internetowego Fundacji B.L.U. posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.
3.8. Platforma kursowa nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi, które wynikają z przyczyn zewnętrznych: problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika lub błędnej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania.

§4 Konto użytkownika

4.1. W celu korzystania przez Użytkownika z Platformy kursowej i Usług na niej dostępnych konieczne jest utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika.
4.2. Konto użytkownika na Platformie kursowej może założyć osoba w wieku co najmniej 18 lat. Dopuszcza się sytuację, w której rodzic/opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy może założyć konto użytkownika dla swojego podopiecznego lub udostępnić mu swoje konto na własną odpowiedzialność. W takim przypadku to rodzic/opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany ocenić, czy treści, z których będzie korzystał podopieczny są odpowiednie dla wieku i wrażliwości podopiecznego, tym samym zwalnia Platformę kursową z wszelkiej odpowiedzialności.
4.3. Założenie konta na Platformie kursowej jest bezpłatne.
4.4. Aby założyć konto należy wypełnić formularz rejestracyjny, postępując zgodnie ze wskazówkami. Formularz znajduje się na stronie: https://kursy.fundacjablu.pl/rejestracja-studenta/.
4.5. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego następuje poprzez kliknięcie “Zarejestruj się”. Użytkownik/Kupujący podczas rejestracji jest zobowiązany do podania poprawnych i prawdziwych danych osobowych. Przesłanie formularza jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika/Kupującego oświadczenia potwierdzającego, że podane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe są prawdziwe oraz że Użytkownik/Kupujacy jest uprawniony do dysponowania podanymi danymi osobowymi. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich poprawności i prawdziwości.
4.6. Użytkownik/Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych, a sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy zachodzą uzasadnione podejrzenia co do poprawności danych. W takim przypadku Użytkownik/Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o wątpliwościach Sprzedawcy i przysługuje mu prawo wyjaśnienia i weryfikacji prawdziwości podanych danych. W uzasadnionym przypadku, gdy Sprzedawca nie może nawiązać kontaktu z Użytkownikiem/Kupującym, Sprzedawca poinformuje o swoich wątpliwościach po podjęciu kontaktu przez Użytkownika/Kupującego.
4.7. Niedozwolone jest udostępnianie posiadanego Konta Użytkownika, materiałów szkoleniowych i materiałów pobranych z konta innym osobom (z wyjątkiem punktu 4.2).
4.8. Platforma kursowa zastrzega sobie możliwość blokowania lub usuwania Kont Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.
4.9. Umowa na korzystanie z Platformy kursowej zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji, jednakże Kupujący może w każdej chwili ją wypowiedzieć i usunąć założone konto.
4.10. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości Usług Platforma kursowa zbiera dane o postępach nauki Użytkownika. Dane te znajdują się na Platformie kursowej do momentu ich usunięcia przez Użytkownika lub usunięcia konta przez Platformę kursową.

§5 Zawarcie umowy i realizacja Usługi

5.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Naukę na Platformie kursowej można rozpocząć lub kontynuować w dowolnym momencie.
5.2. Aby złożyć zamówienie, Kupujący powinien:
a) dodać kurs do koszyka
b) przejść do płatności
c) wypełnić formularz
d) wybrać rodzaj płatności
e) złożyć zamówienie poprzez użycie przycisku “Kupuję i płacę”
f) dokonać płatności.
5.3. Platforma kursowa umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych PayU (w tym: tradycyjny przelew bankowy, przelew elektroniczny, BLIK, karty płatnicze, płatności kredytowe, płatności mobilne.)
5.4. Szczegółowe zasady korzystania z zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych określone są w regulaminach udostępnianych przez dostawców tych usług. Korzystanie z zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych wiąże się z akceptacją wyżej wymienionych regulaminów. Platforma kursowa nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych.
5.5. Kupujący składając zamówienie jest zobowiązany do podania poprawnych i prawdziwych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego, a w przypadku przedsiębiorców: nazwy firmy, adresu rejestrowego i korespondencyjnego (jeżeli jest inny niż rejestrowy), numeru NIP, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
5.6. Jeśli podmiotem, który dokonuje zakupu, jest inna osoba niż Użytkownik, w formularzu zamówienia należy podać właściwe dane nabywcy do faktury VAT (dane Kupującego).
5.7. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy elektronicznej o świadczenie Usługi pomiędzy Kupującym a Platformą kursową. Umowa jest świadczona zgodnie z opisem Usługi dostępnym na Platformie kursowej oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5.8. W przypadku, gdy Użytkownik jest zwolniony z płatności, zawarcie umowy elektronicznej następuje w momencie pierwszego zalogowania się Użytkownika do platformy kursowej.
5.9. Dostęp do zakupionej Usługi w ramach Platformy kursowej jest aktywowany po dokonaniu płatności, a udostępnienie przez Platformę kursową Usługi na koncie Użytkownika jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji Usługi.
5.10. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą wydania Użytkownikowi certyfikatu ukończenia kursu lub po zakończeniu okresu 12 miesięcy przewidzianych na realizację Usługi (liczonego od daty zakupu).
5.11. Kupujący dobrowolnie i świadomie wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
5.12. Jeżeli z przyczyn niezależnych zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na adres email podany przez Kupującego oraz dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty.
5.13. Na Platformie kursowej zamówienie może złożyć osoba w wieku co najmniej 18 lat. W przypadku opisanym w podpunkcie 4.2. każdorazowo dokonując zamówienia rodzic/opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany ocenić, czy treści, z których będzie korzystał podopieczny są odpowiednie dla wieku i wrażliwości podopiecznego, tym samym zwalnia Platformę kursową z wszelkiej odpowiedzialności.

§6 Zawarcie umowy i realizacja Usługi – Warsztaty

6.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
6.2. 1. Aby złożyć zamówienie, Kupujący powinien:
a) dodać bilet do koszyka
b) przejść do płatności
c) wypełnić formularz
d) wybrać rodzaj płatności
e) złożyć zamówienie poprzez użycie przycisku “Kupuję i płacę”
f) dokonać płatności.
6.2. 2. W przypadku zamówienia grupowego proces zamówienia przebiega odmiennie. Należy:
a) Wypełnić formularz,
b) Platforma do 10 dni roboczych prześle zindywidualizowaną ofertę warsztatów grupowych według jednego ze scenariuszy na adres podany w formularzu,
c) Aby zaakceptować ofertę i zarezerwować udział w warsztatach dla swojej grupy, należy dodać do koszyka bon / bony warsztatowe o wartości wskazanej w ofercie i dokonać płatności,
d) W zamówieniu, w informacjach dodatkowych, należy podać numer opłacanej oferty.
6.3. Platforma kursowa umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych PayU (w tym: tradycyjny przelew bankowy, przelew elektroniczny, BLIK, karty płatnicze, płatności kredytowe, płatności mobilne.)
6.4. Szczegółowe zasady korzystania z zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych określone są w regulaminach udostępnianych przez dostawców tych usług. Korzystanie z zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych wiąże się z akceptacją wyżej wymienionych regulaminów. Platforma kursowa nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych.
6.5. Kupujący składając zamówienie jest zobowiązany do podania poprawnych i prawdziwych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego, a w przypadku przedsiębiorców: nazwy firmy, adresu rejestrowego i korespondencyjnego (jeżeli jest inny niż rejestrowy), numeru NIP, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
6.6. Jeśli podmiotem, który dokonuje zakupu, jest inna osoba niż Użytkownik, w formularzu zamówienia należy podać właściwe dane nabywcy do faktury VAT (dane Kupującego).
6.7. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy elektronicznej o świadczenie Usługi pomiędzy Kupującym a Platformą kursową. Umowa jest świadczona zgodnie z opisem Usługi dostępnym na Platformie kursowej lub indywidualnej ofercie oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6.8. W przypadku, gdy Użytkownik jest zwolniony z płatności, zawarcie umowy elektronicznej następuje w momencie pierwszego zalogowania się Użytkownika do Platformy kursowej.
6.9. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą będącą godziną zakończenia warsztatów, na które Kupujący zakupił bilet.
6.10. Istnieje możliwość rezygnacji z zakupionych biletów:
a) przed potwierdzeniem terminu – w przypadku, gdy wymagana jest minimalna ilość uczestników – Kupujący może bezkosztowo zrezygnować z zakupionych biletów
b) w każdym innym momencie (w tym po potwierdzeniu, gdy wymagana jest minimalna ilość uczestników) – z odliczeniem wydatków, które Platforma poczyniła przed złożeniem rezygnacji w celu należytego wykonania Usługi.
6.11. Jeżeli z przyczyn niezależnych zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe, Platforma poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na adres email podany przez Kupującego oraz dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty.
6.12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ze względu na działanie siły wyższej, takiej jak ekstremalne zjawiska pogodowe, program warsztatów plenerowych może ulec zmianie, skróceniu lub wydłużeniu w celu minimalizacji ryzyka i zapewnienie bezpieczeństwa. Uczestnik akceptuje ten fakt.
6.13. Na Platformie kursowej zamówienie może złożyć osoba w wieku co najmniej 18 lat. W przypadku opisanym w podpunkcie 4.2. każdorazowo dokonując zamówienia rodzic/opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany ocenić, czy warsztaty, z których będzie korzystał podopieczny są odpowiednie dla wieku i możliwości podopiecznego, tym samym zwalnia Platformę kursową z wszelkiej odpowiedzialności.

§7 Licencja

7.1. Wszelkie materiały udostępnione Użytkownikowi podczas kursu na Platformie kursowej stanowią własność intelektualną Platformy kursowej lub innych współpracujących z nią podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
7.2. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich innym osobom. Wyjątkiem dotyczy kursów zakupionych w ramach oferty dla placówek oświaty.
7.3. Użytkownik ma prawo pobierać i drukować wyłącznie dodatkowe materiały szkoleniowe z Platformy kursowej. Materiały te służą użytkowi osobistemu, Użytkownik nie ma prawa ich rozpowszechniać.
Wyjątkiem są materiały szkoleniowe zakupione w ramach kursów dla placówek oświaty. W tym przypadku Użytkownik ma prawo korzystać z materiałów podczas prowadzonych przez siebie lekcji – w innych przypadkach konieczna jest pisemna zgoda Usługodawcy.
7.4. Użytkownikowi nie wolno pobierać i zapisywać lekcji wideo.
7.5. W przypadku naruszenia praw autorskich i postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca i właściciele praw autorskich mają prawo dochodzić od Użytkownika odszkodowania za powstałe straty materialne i niematerialne.

§8 Prawa i obowiązki Użytkownika

8.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
a) dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w zakupionych kursach na Platformie kursowej,
b) dostępu do przewidzianych w programie dodatkowych materiałów dydaktycznych,
c) otrzymania certyfikatu ukończenia kursu po pozytywnym ukończeniu realizowanego kursu (odbyciu wszystkich lekcji i zdaniu testów).
8.2. Użytkownik zobowiązany jest do:
a) samodzielnego zaliczenia lekcji i testów
b) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu
8.3. Użytkownik, który dokonał zakupu kursu może ocenić zakupiony kurs, a także zadać dodatkowe pytania dotyczące kursu w dziale Pytania i odpowiedzi.

§9 Uprawnienia i obowiązki Usługodawcy

9.1. Usługodawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonania Usługi na rzecz Użytkownika.
9.2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Platformy kursowej w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych w serwisie.
9.3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa (np. podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika).
9.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo stałego usunięcia Konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia rażącego złamania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności: naruszenia praw autorskich, udostępniania Konta lub materiałów szkoleniowych innym, nieuprawnionym osobom, łamania zabezpieczeń technicznych, użytkowania konta lub platformy w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującym prawem. W wyżej wymienionych przypadkach Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. Usunięcie konta oznacza stałą utratę dostępu do Konta Użytkownika i znajdujących się na nim zasobów.
9.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji oferty i treści oferowanych kursów. Uprawnienie, o którym mowa powyżej nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian.
9.6. W uzasadnionych przypadkach (zwłaszcza finansowych lub technologicznych) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności Platformy kursowej. W takiej sytuacji Usługodawca udostępni Użytkownikowi/Kupującemu materiały szkoleniowe na zewnętrznym urządzeniu pozwalającym przechowywać pliki (np. pendrive, CD) lub wyśle mailowo na adres wskazany podczas rejestracji lub udostępni na wirtualnym nośniku. W ostatnim przypadku Użytkownik/Kupujący zobowiązany jest ściągnąć udostępnione materiały szkoleniowe w ciągu 1 miesiąca od wysłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail na adres podany podczas rejestracji z linkiem do wirtualnego nośnika. Udostępnienie Użytkownikowi/Kupującemu materiałów szkoleniowych na zewnętrznym urządzeniu pozwalającym przechowywać pliki (np. pendrive, CD), wysłanie mailowo materiałów szkoleniowych na adres wskazany podczas rejestracji lub udostępnienie materiałów szkoleniowych na wirtualnym nośniku jest równoznaczne ze zrealizowaniem Usługi. Użytkownik/Kupujący przyjmuje do wiadomości, że po zakończeniu działalności Platformie Kursowej Usługodawca nie będzie w stanie wystawić certyfikatu i zwalnia go z tego obowiązku.
9.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli wynika to z okoliczności niezależnych od Usługodawcy, za które nie ponosi on odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań dostawców internetu lub energii elektrycznej.

§10 Oferta dla grup

10.1. W ramach Platformy kursowej można dokonać zakupu Usług w wersji “Dla Grup” (dalej: dla Grup). Oferta ta jest przeznaczona na firm, instytucji i placówek oświatowych.
10.2. Oferta dla Grup dostępna jest pod adresem: https://kursy.fundacjablu.pl/.
10.3. Właścicielem Konta jest podmiot wskazany jako nabywca Faktury VAT. Użytkownikiem jest osoba korzystająca z Konta.
10.4. Kursy realizowane w ramach oferty dla Grup są udostępniane na okres roku.
10.5. Platforma zastrzega sobie okres 10 dni roboczych na utworzenie kont Użytkowników w ramach kursu dla grupy.

§11 Odstąpienie od umowy

11.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
11.2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni nie przysługuje Konsumentowi w umowach o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
11.3 Zasady rezygnacji z zakupionych biletów na warsztaty zostały opisane w punkcie 6.10.

§12 Reklamacje

12.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego, z tytułu niezgodności Usługi z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.
12.2 Każdy Kupujący ma prawo złożyć reklamację. Reklamacja składana przez Kupującego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług dostępnych na Platformie kursowej powinna zawierać:
a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
c) przedmiot reklamacji,
d) uzasadnienie reklamacji,
e) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
12.3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Usługodawcy: ul. Władysława Jagiełły 6/32, 32-020 Wieliczka lub poprzez e-mail na adres info@fundacjablu.pl.
12.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile przepisy nie stanowią inaczej. W przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień od Kupującego, Sprzedawca w wyżej wymienionym terminie skontaktuje się z Kupującym, termin udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne ulega wydłużeniu o czas udzielenia wyjaśnień przez Kupującego.
12.5. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne zostanie udzielona w formie, w jakiej Sprzedający otrzymał zgłoszenie, na adres zwrotny podany w zgłoszeniu.
12.6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
12.7. Kupujący będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
12.7.1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
12.7.2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
12.7.3. Kupujący może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami sprzedawcami i Konsumentami.

§13 Dane osobowe

13.1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
13.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego Fundacji B.L.U., dostępnego na stronie https://sklep.fundacjablu.pl/polityka-prywatnosci/.

§14 Postanowienia końcowe

14.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie publikacji.
14.2. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika/Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku istotnych zmian Użytkownicy/Kupujący zostaną powiadomieni drogą mailową (na adres wskazany przy rejestracji lub zamówieniu).
14.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Platformy kursowej zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
14.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
14.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://kursy.fundacjablu.pl/regulamin/.
14.6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
14.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.08.2023 r.

Newsletter

TYLKO CIEKAWE I KONKRETNE TREŚCI

Skip to content